men sandals shoes

  PATAPATA

  Ksh 1,299

  PATAPATA

  Ksh 1,299

  NORTHSTAR

  Ksh 599

  BATA

  Ksh 2,599

  BATA

  Ksh 2,599

  BATA

  Ksh 2,599

  BATA

  Ksh 2,599

  BATA

  Ksh 2,599

  BATA

  Ksh 2,599